انواع استفاده‌های کاربردی از گیاهان در فضای سبز

مقدمه

معمولاگیاهان برای زیباسازی مناظر با استفاده از ویژگی‌های زیبایشان بکار می‌روند. عبارت استفادهکاربردی از گیاهان بیانگر این مطلب است که گیاهان علاوه بر زیباسازی محیط وظایفدیگری نیز در فضای سبز انجام می‌دهند. گیاهان با داشتن ویژگی‌هایی نظیر ارتفاع وگستردگی ، برای رشد در فضای سبز نیازهای تربیتی دارند. اخیرا بیشتر ویژگی‌هایکاربردیگیاهان شناخته شده است. گیاهان می‌توانند بطور کاربردی برای حل بعضی از مشکلات محیطی درمکانهایی که استعداد آن را دارند، مورد استفاده قرار گیرند.

این کاربردهاممکن است شامل نیاز به خلوت و تنهایی ، حمایت از اشعه و نور مستقیم خورشید درپنجره‌ها یا سایه روی یک ایوان باشد. یک ردیف کم عرض از درختچه‌های باریک در مرزهاییک مسیر می‌تواند صدا را کاهش دهد، از بهم ریختگی در هنگام وارد شدن به حیاطجلوگیری کند و یا شاید دیدهای ناخوشایند نظیر یک مرکز خرید یا ردیفی ازساختمانرا بپوشاند. رویکرد معاصر طراحیمنظر مسکونی ، یک فرآیند را در طراحی وارد می‌کند. در این فرآیند احتیاجات و هدفهایمالک و شرایطی از ساختمان مشخص شده‌اند.

در یک تجزیه و تحلیل ، این هدفها وویژگی‌ها ، نیازها و پیشنهادهای یک برنامه را برای بهبود منظر مشخص می‌کند. لازم بهذکر است که مسایل منظر نمی‌تواند فقط با عنصر گیاهی حل شود. کفپوش‌ها و سازه‌هابطور مساوی مهم هستند. پرچین‌ها و دیوارها به عنوان عناصر عملکردی بوده و مقداریپوشیدگی و خلوت را مانند گیاهان چوبی فراهم می‌کنند در حالی که ممکن است نیاز کمترینیز به نگهداری داشته باشند.

استفاده از گیاهان در معماری

گیاهانمی‌توانند با استفاده از ویژگی‌های شاخه و برگها و عادت رشد متفاوتشان به شکلدیوارها ، سایه بان یا کفپوش عمل کنند. یک ردیف ایستاده از درختان یا درختچه‌هامی‌تواند دیوارهایی برای فیلتر کردن یا بستن منظر خلق کند یا یک سایه بان ازشاخه‌های درخت می‌تواند حسی از سرپناه را بوجود آورد. گیاهان پوششیبا شاخ و برگ یک شکل و مشخصاتبافتشان می‌توانند احساسی از یک کفپوش معماری را بوجود آورند. همچنین می‌توانند یکمرز را تعریف کنند.

استفاده از گیاهان در مهندسی

درختانمی‌توانند نور را قبل از اینکه به اطراف برسد منتشر یا متوقف کنند. استفاده ازگیاهان در مهندسی شامل کاربرد آنها برای محافظت یا ملایم کردن بازتابنور خورشیداز روی سطح آب یا سطوح صیقلیبراق یا برای محدود کردن نور ماشین‌ها یا نور خیابانها می‌باشد. ایجاد یک لپه ازگیاهان پوششی در طول یک مسیر ورودی یا در گوشه‌های یکپیاده روتوجه و حرکت افراد را هدایتمی‌کند. تردد در طول پیاده روها و سواره‌ها می‌تواند بادرختان ودرختچه‌هاهدایت شود. گیاهان می‌توانند صدارا بوسیله شاخ و برگ و حرکت آنها جمع آوری ، جذب و منحرف کنند، بویژه زمانی کهگیاهان با فرم زمین هماهنگی داشته باشند، در کنترل صدا مفیدترند. گیاهان می‌توانندعناصر آلاینده هوا را با تولید بوی خوش و معطر گل‌ها یا شاخ و برگهایشان ازبینببرند.

استفاده از گیاهان در زیباشناسی

درختانسایه دار برگریز می‌توانند برای محافظت از گرمای خورشید در تابستان مورد استفادهقرار گیرند و یا در زمستان باعث نفوذ اشعه خورشید به زمین یا روی دیوارها وپنجره‌های یک ساختمان شوند. درختچه‌های بلند به عنوان یک بادشکن برای کاهش سرعت بادو نیز تغییرات اشعه خورشید یا سطوح نوری با سایه دهی بکار می‌روند.

استفاده از گیاهان در کنترل آب و هوا

استفاده زیباشناسی از گیاهان قابل فهم‌ترین کاربرد آنها می‌باشد. گیاهان عمدتابه خاطر زیبایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. متاسفانه بیشتر مردم فکر می‌کنند اینتنها دلیل استفاده از گیاهان برای منظر است. از لحاظ زیباشناسی ، گیاهان می‌توانندبخشی از یک مجسمه زنده باشند. همچنین وقتی در برابر یک دیوار مسطح یا نرده‌ای قرارمی‌گیرند سایه‌ای جالب از شاخه و برگهایشان خلق می‌کنند.

گیاهان می‌توانندبه عنوان پس زمینه برای دیگر گیاهان بکار روند و یا به صورت منظم برای فراهم کردنارتباط بصری ساختارهای غیر مرتبط استفاده شوند. گیاهان محیطی مناسب برایپرندگانو دیگرحیوانات وحشیفراهم می‌کنند. گیاهان ممکناست برای اهداف متنوعی در منظر مدرن بکار روند. شاید به ندرت از جنبه تزئینی مطرحباشند ولی ترجیحا با چندین نقش برای ساختن منظری مدرن ، جذاب و کاربردی بکار گرفتهمی‌شوند.

ارتباط با سایر علوم

·         اکولوژی:به مطالعه چگونگی سازش گیاهان مورد استفاده درفضای سبزبا محیط و ارتباط آنها با یکدیگرمی‌پردازد.

·         فیزیولوژی:نحوه کار و فعالیتگیاهان از سطح اندامکهای درون سلول تا بافتها - اندامها و خود گیاه مطالعه می‌شود.

·         آناتومی:ساختمان داخلی گیاهان مورد استفاده در فضای سبز را مورد مطالعهقرار می‌دهد.

 

/ 1 نظر / 59 بازدید
سحر

گاهي که دلم به اندازهء تمام غروبها مي گيرد چشمهايم را فراموش مي کنم اما دريغ که گريهء ، دستانم نيز مرا به تو نمي رساند من از تراکم سياه ابرها مي ترسم و هيچ کس مهربانتر از گنجشکهاي کوچک کوچه هاي کودکي ام نيست و کسي دلهره هاي بزرگ قلب کوچکم را نمي شناسد و يا کابوسهاي شبانه ام را نمي داند با اين همه ، نازنين ، اين تمام واقعه نيست از دل هر کوه کوره راهي مي گذرد و هر اقيانوس به ساحلي مي رسد و شبي نيست که طلوع سپيده اي در پايانش نباشد از چهل فصل دست کم يکي که بهار است سلام روزت بخير باشه مهربون...كلبه قشنگي داري ...دوست داشتي با قدمهاي سبزت كلبه كوچك آبجي سحر هم مزين كن...روز دل انگيزي داشته باشي[گاوچران][گل]